Klar for den nordligste etappen av MOVAR-ledningen

Råde Graveservice AS vant anbudet på den nordligste etappen for MOVARs nye hovedvannledning. Denne etappen går fra Brevikveien langs Osloveien til grensa mot Vestby og Akershus. Første jobb på den nye strekningen er vegetasjonsrensking og etablering av brakkerigg. Grunneier Vibeke Dons Wankel, som er dagens eier av Kambo gård, har også bidratt med hogst.

Råde Graveservice AS ble i 2023 ferdig med de første åtte kilometerne av ledningen. Den gikk fra Årvoll via Storebaug, over Mosseelva, via Solgård skog og Noreødegården og videre til Kiwi nord på Kambo. 

Skogen er ryddet rundt krysset Osloveien-Brevikveien. Her blir det ny avkjøring i forbindelse med etableringen av den nye hovedvannledningen mot Vestby. Dronefoto: Odd Borgestrand

Sabotasje på ledningen

Dette prosjektet gikk som planlagt til tross for en rekke utfordringer. Den største utfordringen var situasjonen som oppsto da ledningen skulle trykkprøves. Da ble det oppdaget en sabotasje av hovedvannledningen. Etter en såkalt smartball-inspeksjon ble det oppdaget at noen hadde boret seks små hull i den nye ledningen, en Ø800 mm SDR13.

Administrerende direktør Ulf Ellingsen i MOVAR IKS uttalte til Moss Avis at MOVAR så svært alvorlig på sabotasjen, som selskapet mente var en bevisst handling. Råde Graveservice anmeldte saken, men politiet har foreløpig ikke lyktes med oppklaring av hvem som står bak.

– For oss ble dette en forsikringssak, der kostnadene kom opp i nærmere tre millioner kroner. Dessuten tapte vi mye tid, forteller prosjektleder Kjell A. Karlsen.

Vannledning og pumpestasjon
Nå ser han framover og håper å unngå lignende utfordringer på den nye etappen mot Vestby grense, som er etappe 3. Etappen er på «bare» 500 meter. Dette er den nordligste delstrekningen. I dette anbudet inngår også etablering av en stor pumpestasjon nord for krysset Osloveien-Brevikveien for å forsyne både Son og Moss med godt drikkevann. I denne traseen samarbeider MOVAR med kommunene Moss og Vestby, om å legge ned en rekke andre VA-ledninger i den samme traséen.  

– Den største utfordringen er beliggenheten tett inntil en sterkt trafikkert Oslovei. Det ene kjørefeltet vil bli stengt av sikkerhetsmessige grunner. Avtaler med flere ulike aktører innen lokal infrastruktur må også være i havn før gravemaskinene kan innta traseen. Flytting av master tar noe tid, og det må også bygges en omkjøringsvei i krysset Osloveien-Brevikveien, opplyser Karlsen videre. Han håper å komme i gang i god tid før sommerferien.

Her stopper MOVAR-prosjektet med ny vannledning i en dimensjon på hele 800mm. Totalt 9,15 kilometer vannledning vil stå klar til bruk i 2026.  Deler av strekningen er allerede tatt i bruk. Foto: Odd Borgestrand

Siste etappe

Etappe 2 blir den siste etappen. Her var det lagt opp til et samarbeid med Statens vegvesen i forbindelse med etablering av en gang- og sykkelvei langs Osloveien. Statens vegvesen hadde imidlertid ikke de nødvendige midlene til å realisere dette prosjektet, som dermed ble utsatt.

MOVAR planlegger derfor en alternativ trase langs Kaptein Storms vei, og dialogen pågår for tiden med grunneiere langs denne traseen. 

Denne strekningen er på cirka 650 meter, og den går fra KIWI-butikken på Kambo og fram til pumpestasjonen ved Osloveien-Brevikveien.

Det er ikke inngått avtale med utførende entreprenør for denne delstrekningen, men MOVAR håper å kunne lyse ut en anbudskonkurranse for dette oppdraget sommeren 2024, bekrefter kommunikasjonssjef i MOVAR, Rolf-Ivar Buerengen.

Prosjektleder Kjell A. Karlsen legger ikke skjul på at Råde Graveservice AS håper å vinne anbudet også på denne traseen.

Oppstart for denne etappen vil trolig skje høsten 2024 og byggetiden ventes å bli på rundt ett år også for denne siste brikken i det 9,15 kilometer lange puslespillet. Dermed ligger det an til at MOVARs nye hovedvannledning vil være helt ferdigstilt i begynnelsen av 2026, sier Rolf-Ivar Buerengen, som er godt fornøyd med samarbeidet med Råde Graveservice AS. 

Her er traseen for den nye vannledningen fra Rygge til Vestby.

 – Vi er klare for en ny etappe i det store MOVAR-prosjektet, sier prosjektleder i Råde Graveservice, Kjell A. Karlsen. Foto: Odd Borgestrand