Bygger Grindvold omsorgsbolig – for mennesker og miljø

Grindvold omsorgsbolig

Grindvold omsorgsbolig, slik den blir. (Illustrasjon: Arkitekturverket AS)

Grindvold omsorgsbolig er et av de mest interessante byggeprosjektene på Østlandet for tiden. Råde Graveservice står for vann, avløp grunnarbeid og utomhusarbeid. Det BREEAM-sertifiserte prosjektet er godt for både mennesker og miljøet, med blant annet sansehage og gjenvinning av regnvann. 

– Dette prosjektet gir oss mye nyttig læring og gode erfaringer til å ta med videre. Det gjør at vi står godt rustet foran senere oppdrag med BREEAM-sertifisering, sier Ole Jørgen Forsetlund i Råde Graveservice AS. 

Han er selskapets anleggsleder på prosjektet Grindvold omsorgsbolig, som når er i ferd med å reise seg over bakken på Grindvold ved Moss. 

Moss kommunale eiendom bygger det som skal bli en omsorgsbolig for demente. Her blir det 48 boenheter i bofelleskap, med et tilhørende dagaktivitetssenter med storkjøkken og serveringsarealer med mulighet for flerbruk. Boligen bygges i massivtre, med grønne tak og et utendørsmiljø med sansehage og trygge omgivelser. 

Sansehage

Sansehagen skal blant annet inneholde vedstabler, redskapsbod og andre elementer der demente beboere kan kjenne seg igjen fra tidligere i livet. Her blir det interne turveier og -stier som skal gi beboerne trygge og gjenkjennelige rammer utendørs. 

Grindvold omsorgsbolig - og landskapet rundt

Grindvold omsorgsbolig, slik landskapsarkitekten i forprosjektet har tenkt at utomhusområdet skal se ut. (Illustrasjon: In situ, Moss)

BREEAM-sertifisering

Hovedfokus i prosjektet er på utformingen av et godt bomiljø med hjemlige kvaliteter, god tilknytning til utearealer og oversiktelige løsninger. Det er også høyt fokus på byggets funksjon som en god arbeidsplass for pleiere og andre ansatte, god tilretteleggelse for besøkende,  samt tilretteleggelse for vedlikehold og logistikk. 

I prosjektet er det innarbeidet en rekke spesifikke miljømål og bygget skal bl.a sertifiseres til status "Good" i Breeam-sertifisering. 

BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. BREEAM-NOR er den norske tilpasningen, og byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon.

Tilpasningen er utviklet av Grønn Byggallianse i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. BREEAM er i norsk sammenheng en relativt ny sertifiseringsordning. For at prosjektet skal oppnå den statusen må det oppfylle en rekke strenge krav. 

  • Redusere klimagassutslipp
  • Fossilfri byggeplass, hvorpå 20 prosent skal være utslippsfri
  • Energiforsyning via energibrønner med varmepumper
  • Blågrønn faktor som ivaretar naturmangfold og økologi i kombinasjon med overvannshåndtering og s.k. blågrønne løsninger
  • Grønne tak (sedum)
  • Regnbed
  • Regnsvanntank m.m.

 

Trine Andersen Johannessen, Lasse Hågensen, Ole Jørgen Forsetlund og Lars Andersen

F.v. HR- og HMS-leder Trine Andersen Johannessen, daglig leder Lasse Hågensen, anleggsleder Ole Jørgen Forsetlund og driftsleder Lars Andersen i Råde Graveservice AS. Bak er Grindvold omsorgsbolig i ferd med å reise seg på sålen. (Foto: Terje Andersen)

Gjenbruk av regnvann 

– Her skal vi blant annet bygge anlegg som gjenbruker regnvann og overvann til vanning av beplanting. Dette vanningsystemet inngår i landskapsarbeidene rundt bygget, som vi har detaljprosjekter. Her får vi bruke vår kompetanse til bidra til å finne gode løsninger og gode systemer på prosjektet, sier Forsetlund. 

En del av BREEAM-sertifiseringen for grunnarbeidets del består i kontroll med og rapportering av massehåndtering. For eksempel dokumentasjon på at forurensede masser leveres til godkjent mottak, og dokumentert kontroll på uønskede arter i jordmasser. Bygging for lengst mulig levetid og mest mulig effektivt drift og vedlikehold er også en del av det. 

– Det handler mye om hvordan det bygges, men også hvordan det ferdige bygget og anlegget skal driftes mest mulig fornuftig og med best mulige kostnader gjennom hele dets levetid. Her tenkes det langsiktig, sier Forsetlund. 

– Eksempel? 

– Mange eksempler. Ta valget mellom belegningsstein og asfalt på arealer, for eksempler. Hva gir den beste balansen mellom god utførelse, god drift, enkelt vedlikehold og hyggelig miljø? Noen steder er svaret asfalt, andre steder er belegningsstein bedre. Det har vært mye sånne vurderinger, sier han. 

Han peker også på at bygget blir bygget etter passivhusprinsippet, med lave energikostnader og varmegjenvinning. Den ferdige omsorgsboligen får blant døgnrytmebelysning, som er et dokumentert godt psykisk helsebringende tiltak. I byggets underetasje blir det bygget et stort kjøkken og serveringssted, kombinert med aktivitetssenter. 

Grunnarbeid, vann / avløp og utomhus

Råde Graveservice AS har kontrakten på grunnarbeid og VA-arbeid med totalentreprenør Asker Entreprenør AS. Her utfører Råde Graveservice alt av grunnarbeid, vann og avløp samt utendørsarealer. Dessuten utfører Råde Graveservice detaljprosjektering av utendørs- og landskapsarbeid, samt bidrar med kunnskap om gode løsninger til utforming og utførelse. 

Nå på høsten 2022 er første etasje på bygget i ferd med å reises. Råde Graveservice har gjennom sommeren gjort grunnarbeidet på tomta til bygget og en betydelig jobb med vann- og avløpsanlegget i omrodet for Moss kommune. 

Miljøvennlig massedisponering

Råde Graveservice har gjennom høsten hatt betydelige ressurser på jobben. Fem gravemaskiner fra 5 til 30 tonn, der den minste brukes på arbeid inne i garasjebygget. På det meste var opptil ti lastebiler i sving med massetransport, og Råde Graveservice AS har hatt 10-15 mann på jobben siden sommeren. 

10-12 000 kubikkmeter løsmasser har blitt tatt ut av tomta, og det har blitt sprengt 5 000 kubikkmeter fjell i forbindelse med VA-arbeidet. En viktig del av BREEAM-kravene på jobben har vært å disponere disse massene mest mulig fornuftig og miljømessig. 

– Sprengstein har vi kjørt til et pukkverk i nærheten for knusing og sikting til pukk, og vi har tatt vare på alt vi klarer på tomta. Mye av massene brukes i andre prosjekter i nærmiljøet. Det gir minst mulig kjøring med lastebil, sier Ole Jørgen Forsetlund. 

 

Grindvold omsorgsbolig - byggeprosjekt